Algemene Voorwaarden Letterplein

Artikel 1. Algemeen

Letterplein is bedoeld voor mensen die niet genoeg van onderwijs hebben kunnen profiteren, zelfstandig(er) willen worden, handig(er) met taal en rekenen willen worden, en/of de Nederlandse taal willen leren in woord en geschrift. Leeftijd of IQ van de leerling is daarbij niet van belang.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met Letterplein en alle gelieerde ondernemingen waaronder in ieder geval begrepen Uitgeverij Sterrennest en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Letterplein en alle gelieerde ondernemingen waaronder in ieder geval begrepen Uitgeverij Sterrennest, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Prijzen en totstandkoming van overeenkomst

 1. Prijzen voor les/begeleiding bij Letterplein verschillen per opdracht en staan derhalve niet vermeld op de website (www.letterplein.nl). Prijzen worden in onderling overleg afgesproken op basis van behoeftes van de leerling en worden derhalve gebaseerd op aan Letterplein verstrekte informatie.
 2. Prijzen voor les/begeleiding zijn inclusief de voor de uitvoering van de les of begeleiding vereiste materialen, met uitzondering van door Uitgeverij Sterrennest geproduceerde (werk)boeken en materialen van leermethode De Hoogvliegers. Deze (werk)boeken en materialen dienen in overleg met Letterplein door de cliënt apart afgenomen te worden en worden afzonderlijk gefactureerd door Uitgeverij Sterrennest.
 3. Aan de prijzen voor materialen van Uitgeverij Sterrennest zoals deze staan vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele prijzen vraagt u het prijsoverzicht op.
 4. Een (zorg)overeenkomst waarbij door Letterplein les/begeleiding gegeven wordt, komt tot stand op het moment dat het door cliënt voor akkoord getekend inschrijfformulier door Letterplein is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Letterplein een aanmeldingsformulier via een e-mail van cliënt heeft ontvangen of wanneer Letterplein een mondelinge afspraak van de cliënt schriftelijk bevestigd heeft.
 5. Een overkomst voor de koop van (werk)boeken/materiaal van Uitgeverij Sterrennest komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via de website welke vervolgens schriftelijk wordt bevestigd. Deze koopovereenkomst kan door de consument ontbonden worden, zonder opgaaf van reden binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling niet binnen de onder de gestelde termijn heeft plaatsgevonden treedt cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien cliënt niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, behoudt Letterplein zich het recht voor vanaf de vervaldatum van de betaling termijn, naast de wettelijke rente, een vertragingsrente van 3% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Letterplein toekomende rechten.
 4. Indien cliënt in gebreke blijft ten aanzien van de voldoening van de op haar rustende betalingsverplichtingen is Letterplein bevoegd de leerling te weigeren voor deelname aan de les of begeleiding.

Artikel 5. (Werk)boeken en materialen

 1. Het Letterplein-lettertype “Chico Felix” is speciaal ontwikkeld voor de cliënten op het Letterplein en mag niet doorgezonden naar anderen/gedeeld worden met derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. Alle door Letterplein uitgeleende zaken, waaronder eveneens doch niet uitsluitend bedoeld spellen, (lees)boeken, schrijfgerei en literatuur blijven eigendom van Letterplein, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de lessen/begeleiding door het Letterplein.
 3. De cliënt verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder diens verantwoordelijkheid bevindende zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Letterplein. In geval van beschadigingen behoudt Letterplein zich het recht voor deze schade te verhalen.
 4. Uitgeleende materialen dienen de eerstvolgende les geretourneerd te worden door de leerling/cliënt.
 5. Miriam Wolthuis Scheeres is rechthebbende op de intellectueel eigendomsrechten welke rusten op het materiaal dat onderdeel is van Leermethode de Hoogvliegers en welke verkocht wordt door Uitgeverij Sterrennest. Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, nimmer toegestaan (delen van) dit materiaal te verveelvoudigen dan wel openbaar te maken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Letterplein is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden les/begeleiding.
  2. Letterplein kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijk bezit van de cliënt en/of van de leerling.

Artikel 7. Geheimhouding en Privacy

Op de website van Letterplein (www.letterplein.nl) staan de privacy-bepalingen. Bij ondertekening gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Letterplein zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 8. Brengen en halen, aanwezigheid ouders/cliënt

 1. Cliënt is, tenzij expliciet anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het vervoer (van de leerling) naar en van de les/begeleiding. Dit betekent dat de leerling uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van de les aanwezig is en zo nodig bij afloop van de les wordt opgehaald.
 2. Indien de leerling zelfstandig komt en/of naar huis gaat, is Letterplein nimmer verantwoordelijk voor een eventueel ongeval of ander voorval welke zich voordoet gedurende de reistijd van de leerling.
 3. Indien er sprake is van ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ dan wel agressie bij de leerling kan Letterplein van de cliënt verlangen dat aanvullende ondersteuning wordt verzorgd gedurende de les/begeleiding, bijvoorbeeld door als ouders/voogd/andere begeleider eveneens aanwezig te zijn gedurende de les/begeleiding.

Artikel 9. Ziekmelding/afzeggen

 1. Voor losse lessen (buiten langlopend SVB-contract) geldt: lessen kunnen tot 48 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip kosteloos worden geannuleerd. Cliënt dient de annulering schriftelijk (middels een e-mail aan info@letterplein.nl) aan Letterplein mede te delen.
 2. Indien later dan de onder 1 genoemde termijn wordt geannuleerd, dient cliënt de gehele kosten van de overeengekomen les/begeleiding te voldoen.
 3. Indien de cliënt met een langlopend (SVB-)contract zich afmeldt voor een les/begeleiding zullen Letterplein en cliënt trachten een vervangende datum binnen diezelfde maand nog overeen te komen.

Artikel 10. Opzeggen

 1. Opzeggen van het langlopende (SVB-)contract geschiedt volgens de regeling zoals opgenomen in die overeenkomst.
 2. Indien geen andere opzegregeling is overeengekomen kan een overeenkomst ter begeleiding van een leerling slechts opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Letterplein waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. In zulks geval zullen partijen hun geschil voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12. Vindplaats en wijzingen algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.letterplein.nl en worden bij het aangaan van de overeenkomst ter hand gesteld.
 2. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Letterplein.